Acceptera

Köpvillkor

Avtalsvillkor vid köp från Scandinav Bildbyrå (Plattform Johnér AB, hädanefter ”Scandinav”). För definitioner och begrepp gällande dessa avtalsvillkor, se punkt 10.

I det fall den person som ingår detta avtal gör det som representant för sin arbetsgivare eller annan juridisk person, gäller detta avtal både för den personen och personens arbetsgivare. Om personens anställning skulle upphöra är det enbart arbetsgivaren, inte personen, som har rätt att fortsätta använda Produkten som köps enligt detta avtal. Produkt som Scandinav tillhandahåller får endast användas efter tillstånd från Bildbyrån. Produktens användningsrätt avtalas vid beställningstillfället och specificeras på Bekräftelsen. Bekräftelsen är en del av dessa villkor och alla hänvisningar till avtalsvillkoren inkluderar Bekräftelsen. Användande av Produkt utan sådant tillstånd betyder förutom brott mot detta avtal också intrång i upphovsrätten, vilket kan medföra straffansvar. I och med att Produkt laddas ner digitalt, samtycker du till dessa köpvillkor. Nedladdning av Produkt innebär att dessa villkor godkänns av Dig.

Om ni är en mellanhand (exempelvis, men ej begränsat till, reklam-, design- eller webbyrå) får Produkten endast användas till en slutkund som samtycker till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Slutkunden är ägare av användningsrätten vilken anges vid beställningstillfället och skall framgå av Bekräftelsen. Vid köp av volymbaserad Produkt anges slutkunden för specifik Produkt vid nedladdningstillfället. Genom att godkänna detta avtal intygar ni att er slutkund samtycker till villkoren i detta avtal.

1. Användande av Produkter

Full rätt enligt dessa villkor till användande av Produkten förvärvas genom att Produkten beställs från Scandinav samt att Bekräftelse från Scandinav mottagits och betalats. Vid beställningen skall Produkten anges och framgå av Bekräftelsen. Användandet av Produkten får påbörjas efter att Bekräftelse mottagits, men innan betalning erlagts. Den beställda Produkten får därefter användas i enighet med detta avtal om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Samtliga användningsrätter är ej exklusiva om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Produkter får vara tillgängliga för högst tio (10) personer om inget annat avtalas vid beställningstillfället och framgår av Bekräftelsen. Produkter får endast publiceras i enlighet med pressens etiska regler. Produkter får ej redigeras och/eller manipuleras så att det kränker modellen. Produkter med modeller får ej publiceras i känsliga eller på något sätt för modellen kränkande sammanhang om modellen inte godkänner det före publicering. Vid godkänd publicering måste det tydligt framgå att personen/personerna på bilden inte har något med artikeln/sammanhanget att göra. Detta ska stå som en textrad under publicerad bild. Känsliga och kränkande sammanhang inkluderar, men begränsas ej till sex, politik, medicin, dejting, missbruk, psykisk ohälsa och fysiskt eller psykiskt handikapp. Vad som uppfattas som kränkande kan vara lite svårt att avgöra i vissa fall. Är du osäker på om du får använda Produkten, kontakta oss. Vid elektronisk publicering av Produkt till t ex. internet, skärmsläckare, elektroniska vykort eller nyhetsbrev får inte Produkten göras tillgänglig på ett sätt som gör det möjligt för tredje part att ladda ner, kopiera, extrahera eller vidareförmedla materialet som en fristående fil. Fotografnamn/Scandinav skall i möjligaste mån anges vid publicering eller annat användande av Produkten. Förutsatt ovanstående får Produkter ej användas i något kommersiellt sammanhang där Produkten utgör en betydande del av slutproduktens försäljningsvärde, t.ex., men ej begränsat till, användning av Produkter till skärmsläckare, vykort eller posters. Vidare får Produkter ej användas till produktförpackningar i mer än 100 000 exemplar. För mer information angående detta, vänligen kontakta Scandinav på 08-400 29 700 eller info@scandinav.se.

2. Vidareförsäljning och överlåtelse

Produkter från Scandinav får ej vidareförsäljas eller överlåtas till annan.

3. Avbeställning

Vid avbeställning av Produkt inom 30 dagar från beställningsdatum är Produktanvändaren skyldig att betala endast hälften av den fakturerade kostnaden för Produktanvändandet, förutsatt att Produkten ej publicerats. Vid senare avbeställning ges ingen rätt till avdrag på den avtalade Produktkostnaden.

4. Kostnader och betalning

Kostnaden för Produktanvändandet inklusive leverans och hanteringskostnader framgår av Bekräftelsen från Scandinav. I det fall användaren väljer att dela upp betalning av Produkt som baseras på tid, t.ex men ej begränsat till Årsabonnemang om tolv (12) månader, godkänner användaren orderns totala kostnad. Orderns totala kostnad beräknas genom att multiplicera Produktens avtalade tidsperiod med månadsavgiften (t.ex. 12 månader x 5 000 sek = 60 000 sek). Betalningsvillkor för Bekräftelsen är 20 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande diskonto, samt lagstadgad påminnelseavgift.

5. Ansvarsbegränsning

Klassificeringen, som modell- och propertyrelease, anger i vilken utsträckning Scandinavs Produkter är klara för användning i reklamsammanhang. Scandinav svarar inte i något fall för ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, varumärken eller andra motiv på utlånade eller använda Produkter. Vid användning av Produkter som saknar överenskommelse med modell åtar sig Produktanvändaren att ersätta eventuell skada för Scandinav. Rättigheter för Produkter är ej exklusiva och eventuella skador för Produktanvändare därav ersätts ej av Scandinav. Skadeståndsansvaret för Scandinav är alltid begränsat till det belopp Bildbyrån fakturerat.

6. Volymbaserade Produkter

Antal nedladdningar som ingår i en Volymbaserad Produkt gäller under en tidsperiod om ett år om inget annat tydligt framgår av Bekräftelsen. Ett år definieras som trehundrasextiofem (365) dagar där dag ett är den dag du köpte Produkten. En månad definieras som trettio (30) dagar där dag ett är den dag du köpte den Produkten. Det går inte att spara eller överflytta nedladdningar från en period till en annan. Om Produkt som gäller per år inte sägs upp en månad före periodens utgång, förlängs den automatiskt med samma tidsperiod som tecknats senast. Vill du inte att Produkten ska förnyas automatiskt så kontakta vår försäljningsavdelning (info@scandinav.se).

7. Vite

Produktanvändaren förbinder sig att till Scandinav utge ett vite uppgående till det större av (a) tio gånger beloppet av som Produktanvändandet skulle ha kostat eller (b) 50 000 sek, om Produktanvändaren använder Produkten utan att bekräftelse mottagits eller betalning erlagts, eller om Produkten på annat sätt använts på ett otillåtet sätt. Olovligt användande ger också Scandinav rätt att med omedelbar verkan häva ingångna avtal med Produktanvändaren. Om Produktanvändaren bryter mot något av de övriga avtalsvillkoren är denne skyldig att utge ett vite uppgående till det större av (a) dubbla det debiterade beloppet eller (b) 20 000 sek. Detta gäller ej för sen betalning, som debiteras enligt särskild ordning i § 4.

8. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt.

9. Digital leverans

Vid digital leverans av Produkt från Scandinav åligger det Dig att göra de eventuella korrigeringar i den digitala Produkten som krävs för bästa slutresultat. Scandinav ersätter inte Dig eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital Produktleverans.

10. Definitioner

”Bekräftelse”

Med Bekräftelse avses, men begränsat ej till, faktura, orderbekräftelse, kvitto eller avtal vilken skickas av Scandinav vid beställning.

”Produkt”

Med Produkt avses all media och alla tjänster som vid beställningstillfället erbjuds av Scandinav. Produkt inkluderar, men begränsas ej till, bilder, filmklipp, vektorgrafik, illustrationer, ljud, paket, abonnemang och prenumerationer. Vid köp av Produkt erhålls en användningsrätt vilket ger en slutanvändare rätten av publicera Produkten i enighet med dessa användningsvillkor. Produkt eller tjänst kan köpas med olika användningsrätter inkluderat, men ej begränsade till, Redaktionell publicering, Rights-Managed, Royaltyfri och/eller Volymbaserade Produkter

”Redaktionell publicering”

Med Redaktionell publicering avses nedan Produkt som licensierats med en ej exklusiv användningsrätt för redaktionell användning. Vid Redaktionell publicering får Produkten endast används vid ett införande inklusive digital utgåva i oförändrad form. Om inte ytterligare rättigheter har beviljats av Scandinav får Produkt som licensierats för Redaktionell publicering ej användas i något kommersiellt sammanhang.

”Rights-managed”

Med Rights-managed Produkter avses nedan Produkt som på Scandinavs hemsida marknadsförs och presenteras under Licenstyp Rights-managed (RM). Rights-managed Produkter kan licensieras med en begränsad användningsrätt i, t.ex, men ej begränsad till, tid och omfattning, men kan även licensieras med en ej tidsbegränsad användningsrätt. Avtalad användningsrätt framgår av Bekräftelsen.

”Royaltyfri”

Med Royaltyfria Produkter avses nedan Produkt som på Scandinavs hemsida marknadsförs och presenteras under Licenstyp Royaltyfritt (RF). Royaltyfria Produkter kan licensieras med ej tidsbegränsad användningsrätt, men kan även licensieras med en begränsad användningsrätt i t.ex. tid och omfattning. Avtalad användningsrätt framgår av Bekräftelsen.

”Volymbaserade Produkter”

Med Volymbaserad Produkt avses, men begränsas ej till, Paket, Abonnemang, Prenumeration och Scandinavs Produkt Simple. Vid köp av Volymbaserad Produkt köps rätten att ladda ner ett begränsat antal Produkter per år, om inte annan avtalsperiod framgår av Bekräftelsen. Ett år definieras som trehundrasextiofem dagar (365) där dag ett är den dag du köpte tjänsten. Nedladdad Produkt kan sedan publiceras med en ej tidsbegränsad användningsrätt av en slutanvändare om inget annat tydligen framgår av Bekräftelsen.

Bilden sparades

Du måste vara inloggad för att spara bilder

Logga in